เลือกวัสดุการเกษตร

ปีงบประมาณ

วัสดุการเกษตร
      สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1
      สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2
      สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3
      สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7
      จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด. 9
      สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6
      พด. 11 โสนอัฟริกัน
      พด. 11 ปอเทือง
      ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12
      แฝกเพื่ออนุรักษ์
      แฝกเพื่อการแจกจ่าย
      แฝกหมอดิน
      ปอเทือง
      ถั่วพร้า
      ถั่วพุ่ม
      โสน
      ถั่วมะแฮะ